หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED จอ OLED กราฟฟิก WEO012864MX

หมายเลขรุ่น WEO012864MX

►ประเภท: กราฟฟิก (ไม่มีกรอบ)
►โครงสร้าง: COG
►ขนาด: 0.96 นิ้ว
►128 x 64 Dot Matrix; พื้นที่สีใกล้เคียง
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SSD1306
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/64 duty
►อินเตอร์เฟซ: 6800, 8080, SPI, I2C
►สีการแสดงผล: สีคู่ (have MOQ)

การร่าง

oled 0.96, color oled display, dual color oled display, graphic oled color display - WEO012864M

Data source ref: WEO012864MXPP3N00001

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 N.C. (GND) Reserved Pin (Supporting Pin)
The supporting pins can reduce the influences from stresses on the function pins. These pins must be connected to external ground.
2 C2N Positive Terminal of the Flying Inverting CapacitorNegative Terminal of the Flying Boost CapacitorThe charge-pump capacitors are required between the terminals. They must be floated when the converter is not used.
3 C2P
4 C1P
5 C1N
6 VBAT Power Supply for DC/DC Converter Circuit
This is the power supply pin for the internal buffer of the DC/DC voltage converter. It must be connected to external source when the converter is used. It should be connected to VDD when the converter is not used.
7 NC NC
8 VSS Ground of Logic Circuit
This is a ground pin. It acts as a reference for the logic pins. It must be connected to external ground.
9 VDD Power Supply for Logic
This is a voltage supply pin. It must be connected to external source.
10 BS0 Communicating Protocol Select
These pins are MCU interface selection input. See the
following table:
  BS0 BS1 BS2
I2C 0 1 0
3-wire SPI 1 0 0
4-wire SPI 0 0 0
8-bit 68XX Parallel 0 0 1
8-bit 80XX Parallel 0 1 1
11 BS1
12 BS2
13 CS# Chip Select
This pin is the chip select input. The chip is enabled for MCU communication only when CS# is pulled low.
14 RES# Power Reset for Controller and Driver
This pin is reset signal input. When the pin is low, initialization of the chip is executed.
15 D/C# Data/Command Control
This pin is Data/Command control pin. When the pin is pulled high, the input at D7~D0 is treated as display data.
When the pin is pulled low, the input at D7~D0 will be transferred to the command register. For detail relationship to MCU interface signals, please refer to the Timing Characteristics Diagrams.
When the pin is pulled high and serial interface mode is selected, the data at SDIN is treated as data. When it is pulled low, the data at SDIN will be transferred to the command register. In I2C mode, this pin acts as SA0 for slave address selection.
16 R/W# Read/Write Select or Write
This pin is MCU interface input. When interfacing to a 68XX-series microprocessor, this pin will be used as Read/Write (R/W#) selection input. Pull this pin to “High” for read mode and pull it to “Low” for write mode.
When 80XX interface mode is selected, this pin will be the Write (WR#) input. Data write operation is initiated when this pin is pulled low and the CS# is pulled low.
17 E/RD# Read/Write Enable or Read
This pin is MCU interface input. When interfacing to a 68XX-series microprocessor, this pin will be used as the Enable (E) signal. Read/write operation is initiated when this pin is pulled high and the CS# is pulled low.
When connecting to an 80XX-microprocessor, this pin receives the Read (RD#) signal. Data read operation is initiated when this pin is pulled low and CS# is pulled low.
18~25 D0~D7 Host Data Input/Output Bus
These pins are 8-bit bi-directional data bus to be connected to the microprocessor’s data bus. When serial mode is selected, D1 will be the serial data input SDIN and D0 will be the serial clock input SCLK. When I2C mode is selected, D2 & D1 should be tired together and serve as SDAout & SDAin in application and D0 is the serial clock input SCL.
26 IREF Current Reference for Brightness Adjustment
This pin is segment current reference pin. A resistor should be connected between this pin and VSS. Set the current lower than 30uA.
27 VCOMH Voltage Output High Level for COM Signal
This pin is the input pin for the voltage output high level for COM signals. A capacitor should be connected between this pin and VSS.
28 VCC Power Supply for OEL Panel
This is the most positive voltage supply pin of the chip. A stabilization capacitor should be connected between this pin and VSS when the converter is used. It must be connected to external source when the converter is not used.
29 VLSS Ground of Analog Circuit
This is an analog ground pin. It should be connected to VSS externally.
30 NC
(GND)
Reserved Pin (Supporting Pin)
The supporting pins can reduce the influences from stresses on the function pins. These pins must be connected to external ground.

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
ความละเอียด 128 × 64 Dots
ขนาดโมดูล 26.7× 19.26 × 1.26 mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 21.744× 11.204 mm
ขนาดจุด 0.148 × 0.148 mm
ระดับจุด 0.17 × 0.17 mm
โหมดการแสดงผล พาสซีฟเมทริกซ์
สีการแสดงผล สีคู่ (สีเหลือง / สีฟ้าคราม)
Drive Duty 1/64 Duty
IC SSD1306
อินเตอร์เฟซ 6800,8080,SPI,I2C
เส้นทแยงมุม 0.96 นิ้ว

คะแนนสูงสุด

Parameter สัญลักษณ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD 0 4 V
Charge Pump Regulator Supply Voltage VBAT -0.3 5.0 V
Supply Voltage for Display VCC 0 16.0 V
อุณหภูมิในการทำงาน TOP -40 +80 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ TSTG -40 +85 °C

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

DC ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ เงื่อนไข ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD 2.8 3.0 3.3 V
Supply Voltage for Display
(Supplied Externally)
VCC 11.5 12 12.5 V
Charge Pump Regulator Supply Voltage VBAT 3.0 4.2 V
Charge Pump Output Voltage for Display (Generated by Internal DC/DC) Charge Pump
VCC
7.0 7.5 V
Input High Volt. VIH 0.8×VDD VDD V
Input Low Volt. VIL 0 0.2×VDD V
Output High Volt. VOH 0.9×VDD VDD V
Output Low Volt. VOL 0 0.1×VDD V
Operating Current for VCC (50% display ON)
(VCC  Supplied Externally)
ICC VCC =12V - 9 13.5 mA
50% check Board operating Current (VCC  Generated by Internal DC/DC) IBAT 15 25 mA

Search keyword: 128x64 oled, oled 128x64, 0.96 oled, 0.96" oled, 0.96 inch oled, oled 0.96, oled 0.96"

go top
close